สถานที่ท่องเที่ยว

   
-   วัดเขาบรรจบ วัดที่คงสภาพของป่าธรรมชาติไว้อย่างกลมกลืน
-   น้ำตกอ่างเบง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจันทบุรี
-   เขื่อนทุ่งเพล แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งจ่ายน้ำของภาคตะวันออก  และผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ
-   ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต จันทบุรี แหล่งสนับสนุนวิชาการด้านการเกษตรหลักของจันทบุรี 
-   ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ
 


 

 

 

 

 

 

   
 กลับหน้าแรก  

 

 

Visitors: 153,622